Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu 11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30121  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihl…

 

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu

11 Temmuz 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30121 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sigortalıların primi Müsteşarlıkça tespit edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Riskli sigortalılar havuzu

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, hasar frekansı yüksek basamak ve/veya araç grupları için 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Riskli Sigortalılar Havuzu” kurulmuştur. Havuz kapsamındaki trafik sigortası poliçelerine ilişkin prim ve hasar Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca Ek-4’teki esaslar çerçevesinde sigorta şirketleri arasında paylaştırılır.

(2) 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanarak Müsteşarlık,

a) Havuz kapsamında trafik sigortası poliçesi düzenlemekten kaçınan ve bu sebeple Müsteşarlıkça uyarılan sigorta şirketinin, bu durumu düzeltmemesi halinde, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ekranlarına erişim yetkisini 3 günden az 10 günden fazla olmamak üzere tedbir amaçlı olarak kaldırabilir.

b) Bahse konu kaçınma fiiline devam eden sigorta şirketi hakkında söz konusu ekranlara erişim yetkisinin sürekli kaldırılması dâhil sigortacılık mevzuatında öngörülen diğer tedbirleri uygulayabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 7, 8, 9 ve 10’a dipnot olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“* Sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı, maddi teminat limitinin %15’ini aşamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe ekteki “Ek-4 Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları” eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi yayımı tarihinde,

b) 2 nci ve 4 üncü maddeleri 12/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 3 üncü maddesi yayımı tarihinden itibaren düzenlenecek trafik sigortası poliçelerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek 4-

Riskli Sigortalılar Havuzu Çalışma Esasları

Madde 1: Kapsam

(1) 1, 2 ve 3. basamaklarda bulunan tüm araç grupları ile 4, 5, 6 ve 7. basamaklardaki taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici türündeki araç gruplan Havuz kapsamındadır,

(2) Havuza ilişkin azami primlerin hesabı, komisyonlar ve diğer hususlar için. Ek-4’teki esaslar saklı olmak üzere, bu Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesindeki esaslar uygulanır.

(3) Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hesapların yönetimi Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) tarafından yapılır.

Madde 2: Primler ve Komisyon Oranları

(1) Havuz kapsamındaki taksi, minibüs (sürücü dâhil 10-17 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 18-30 koltuk), otobüs (sürücü dâhil 31 ve üstü koltuk), kamyon ve çekici türündeki araç gruplarında 5, 6 ve 7. basamaktaki araçlar için Ek-2’deki indirim oranları sırasıyla %10, %20 ve %30 olarak uygulanır.

(2) Havuz kapsamındaki poliçeler için;

a) Aracı komisyonu. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dâhil prim tutarı üzerinden %8’dir.

b) Sigorta şirketi, düzenlediği poliçenin hasar sürecini kendi yönetir; operasyon maliyetinin karşılanması amacıyla, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Trafik Hizmetlerini Geliştirme Hesabı ve Güvence Hesabı sigortalı katılım payı hariç, SGK payı dâhil prim tutarı üzerinden %5 komisyon alır.

Madde 3: Prim ve Hasar Paylaşımı

(1) Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarların sigorta şirketleri arasında paylaşımı iki aşamalı olarak hesaplanır. Primler ve ödenen hasarların %50’si sigorta şirketleri arasında eşit olarak paylaştırılır. Kalan %50 ise sigorta şirketlerinin trafik sigortası primlerinden son 3 yıllık dönemde aldıkları paya göre hesaplanır. Bu pay her yılın başında hesaplanıp yıl boyunca sabit kalır. 2017 yılı için bu pay, 1/1/2014-12/4/2017 tarihleri arasındaki döneme ilişkin trafik sigortası primleri esas alınarak hesaplanır.

Madde 4: Değerlendirme Komitesi ve Denetim

(T) Birlik, TMTB ve Müsteşarlık temsilcilerinden oluşturulacak üç kişilik Değerlendirme Komitesi üçer aylık dönemler itibarıyla Havuz işlemlerini inceler ve değerlendirmelerini içeren raporu Müsteşarlığa gönderir.

(2) Değerlendirme Komitesi, Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyalarının ve bunlara ilişkin süreçlerin incelenmesini TMTB’den talep edebilir. TMTB, inceleme sonuçlarını içeren raporu Değerlendirme Komitesine iletir.

(3) Değerlendirme Komitesinin sekretaryası TMTB tarafından yürütülür.

(4) Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler Müsteşarlık denetimine tabidir.

Madde 5: İhtilaflar

(1) Sigorta şirketleri ile Havuz arasındaki iş ve işlemlere ilişkin ihtilaflar, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak TMTB tarafından giderilir.

Madde 6: Diğer Hususlar

(1) 12/4/2017 tarihinden bu Yönetmeliğin Geçici 12 nci maddesinin yayımı tarihine kadar düzenlenmiş olan Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin primler ve ödenen hasarlar Ek-4’teki esaslar kapsamında Havuz paylaşılmadadır. Bu poliçelere ilişkin sigortalılardan ilave prim ve aracılardan komisyon iadesi talep edilemez. Bu poliçelere ilişkin primlerden sigorta şirketleri 2 nci maddede belirlenen şekilde komisyon alır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/7/2007 26582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/2/2008 26779
2- 4/5/2008 26866
3- 19/6/2009 27263
4- 9/12/2009 27427
5- 15/9/2011 28055
6- 25/12/2012 28508
7- 19/6/2013 28682
8- 27/11/2013 28834
9- 10/8/2014 29084
10- 7/3/2015 29288
11- 22/5/2016 29719
12- 3/8/2016 29790
13- 3/5/2017 30055