Binaların Yangından Korunması 2017/10459 29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30109 Karar Sayısı : 2017/10459 Ekli “Binaların Yangından Korunmas..

 

 

BKK 2017/10459 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Binaların Yangından Korunması 2017/10459

29 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30109

Karar Sayısı : 2017/10459

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16/5/2017 tarihli ve 2591 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 138 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 19/12/2007 tarihinden önce yapı ruhsatı başvuru dilekçesi eki yapı projeleri ilgili idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmeler de bu Yönetmeliğin uygulanması açısından mevcut yapı olarak kabul edilir.”

MADDE 2– İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.