SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi ile 6736 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 nci Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU…

 

 

SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi ile 6736 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 nci Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar

SGK Genelgesi 2017/6

6770/26 Maddesi ile 6736 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 nci Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 87838906-202.99-E.695055

Tarih: 07/02/2017

Konu : 6770/26 Maddesi ile 6736 S.K.na eklenen Geçici 2 nci Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar

GENELGE

2017-6

1) GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş, ayrıca, 6183 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60 ıncı madde kapsamındaki yapılandırma işlemlerine ilişkin bazı yeni düzenlenmeler yapılmış ve uygulanacak usul ve esaslar 22/8/2016 tarihli 2016-18 sayılı Genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Diğer taraftan; 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 18/1/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş olup bahse konu Kanun ile 6736 sayılı Kanunda öngörülen hükümlere ilişkin bazı değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

18/1/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ve bu bağlamda 22/8/2016-2016/18, 4/10/2016-2016/22, ve 8/11/2016-2016/25 sayılı Genelgelerde belirtilen hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle bu defa uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

2) YASAL DAYANAKLAR

18/1/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile yürürlüğe konulan “Geçici Madde 2” nin üç ve yedinci fıkra hükümleri hariç olmak üzere diğer fıkraları Kurumumuz alacakları ile ilişkili olup, uygulamada ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak söz konusu Kanunun Kurumumuz alacaklarına ilişkin maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kamın kapsamında yapılandırma başvurusunda

bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(2) Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 11 inci maddenin 10 uncu ve 11 inci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç olmak üzere, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

(3) …

(4) Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan alacakların tamamının, birinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

(5) Bu Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak

yapılandırılan tutarı süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlerce, 30/4/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin birinci fıkrada, diğer taksitlerin ise ikinci fıkrada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılır.

(6) Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada öngörülen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(7)…

(8) Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren veya rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak, yapılandırılan tutarın tamamını Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmüne göre indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.

3) 6736 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2 NCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK İŞLEMLER

18/1/2017 tarihli 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun uygulamasında bazı değişiklikler öngörülmekle birlikte, gerek bu Kanun ve bu Kanun uyarınca düzenlenen; 22/8/2016-2016/18, 4/10/2016-2016/22, ve 8/11/2016-2016/25 sayılı Genelgelerde belirtilen temel esaslar korunmakta olup dikkate alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

3.1-Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca; bu madde hükümlerinden yararlanmak için, 6736 sayılı Kanun uyarıca 31/10/2016 olarak belirlenen ve bilahare 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/11/2016 tarihine kadar uzatılan başvuru süresi içinde 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmak ana şart olarak ortaya konulmuş bulunmaktadır.

Başka bir ifade ile 25/11/2016 tarihine kadar kapsama giren borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinde bulunmayan borçluların (4 üncü maddenin alt bentlerinde belirtilen istisnalar dışında) Geçici 2 nci madde ile getirilen…

Devamı İçin Tıklayınız