-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

-Bir yada daha fazla gerçek yada tüzel kişi ortak ile kurulur.Ortak sayısı 50 kişi ile sınırlıdır.

-En az sermaye 10.000.-TL dir.

-Bir yada daha fazla kişiden müdür seçilir.Ortaklardan en az birinin müdür olması zorunlu olup ortaklık harici kişilerde  müdür atanabilir.

-Anonim şirketlerde olduğu gibi denetime tabidir.Genel kurulca denetçi seçilir ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilir.Ancak ;Üç ölçütten en az ikisini (Tek başına veya bağlı ortaklıklarıyla birlikte) sağlayan limited şirketler denetime tabidir.Bu kıstaslar şöyle sayılmıştır; a) Aktif büyüklüğü 150 milyon TL ve üstü TL   b) Yıllık net satış hasılatı 200 milyon TL ve üstü TL    c) Çalışan sayısı 500 ve üstü

-Anonim Şirketlerde olduğu gibi her sene Genel Kurul yapmak zorundadır.

-Ortakların sorumluluğu; Limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve 6183 sayılı kanun gereğince takibe tabi tutulurlar.

-Amme alacağında durum böyle.Ticari borçlar konusunda şirketin mal varlığından borçlar ödenir.Ortakların sorumluluğu; şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye kadardır.Sermaye Taahhüt borçlarını ödemeleri durumunda şahsi mal varlığı borcu yoktur.Borçlu artık tüzel kişiliktir, alacaklıların şirketin iflasını istemeleri durumunda şirketin varlık ve hakları paraya çevirilip şirket alacaklılarına alacakları kadar dağıtılır ve şirket tasfiye olur.

-Limited Şirketlerin kapanışı tasfiye ile olur.Şirketin kapanış işleri yani tasfiyesi en az bir sene sürer.

-Limited Şirket Ortakları zorunlu olarak Bağ-kur kapsamındadırlar.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemiyorlarsa ortak olmaları ile birlikte Bağ-kur kapsamında prim ödemek zorundadırlar.

-Vergi ve Diğer yükümlülükleri

Şirket Kuruluşu için belirlenmesi gerekenler;

-Ortakların kimlerden oluşacağı,

-Şirketin dışarıya karşı temsilinin ne şekilde olacağı, imzaların yetki derecelerinin belirlenmesi,

-Şirketin Sermayesinin ne olacağı,

-Ortakların belirlenen bu sermayedeki paylarının ne olacağı,

-Şirketin ünvanı,

-Şirketin kuruluş amacı ve hangi işleri yapacağı,

-Şirketin merkez adresi ve düşünülüyor ise şube adreslerinin belirlenmesi,

-Şirketin yapmayı düşündüğü işlerin; ilçe belediyesi tarafından uygunluğunun tesbiti,

-Şirket kuruluşu ile birlikte işci çalıştırılıp çalıştırılmayacağı tesbiti,

Bunlar belirlendikten sonra hazırlanması gereken evraklar;

-Ortakların 5 adet resimli Nufus Sureti ve İkametgah belgesi

-Ortakların 2 adet resmi

-Ortakların Vergi Kimlik numaraları

-İmzaya yetkili ortakların Noterden Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben imza beyanları

-Merkezin ve varsa şubelerin Kira Kontratları

-Şirket kuruluşu için verilecek vekaletname

hazırlanması gereken evraklardır.

Kurucu ortak olarak bunları bilmeniz ve hazırlamanız minumum düzeyde gereklidir,ancak işlemleri merak ediyorsanız

Yani;

Dahasını merak ediyorsanız tıklayın