-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

-Bir yada daha fazla ortak ile kurulur

-En az sermaye 50.000.-TL dir.

-Bir yada daha fazla kişiden yönetim kurulu oluşturulur.

-En Az bir denetcisi olur.Genel kurulca denetçi seçilir ve ticaret sicil gazetesinde ilan edilir.Ancak ;Üç ölçütten en az ikisini (Tek başına veya bağlı ortaklıklarıyla birlikte) sağlayan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir.Bu kıstaslar şöyle sayılmıştır; a) Aktif büyüklüğü 75 milyon TL ve üstü TL b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve üstü TL c) Çalışan sayısı 250 ve üstü.

-Her sene Genel Kurul yapmak zorundadır;Yönetim Kurulu genel kurulda bilanço ve gelir tablosu hesaplarını sunar şirket faaliyetleri hakkında bilgi verir ve ibrasını (onanmasını aklanmasını) ister.Denetçi de genel kurula bilanço ve gelir tablosu hesapları hakkında raporunu sunar ve ibrasını (onanmasını aklanmasını) ister.Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun kimlerden oluşacağı ve ne kadar süre ile görev yapacakları Genel Kurulda belirlenir.

-Şirketi müdürler temsil eder;Yönetim kurulu şirketi kimin temsil edeceğini belirler.

-Kanuni temsilcinin sorumluluğu; Tüzel kişilerde, mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanunî temsilcilerin şahsi mal varlıklarından tahsil edilir.

-Amme alacağında durum böyle.Ticari borçlar konusunda şirketin mal varlığından borçlar ödenir.Ortakların sorumluluğu; şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye kadardır.Sermaye Taahhüt borçlarını ödemeleri durumunda şahsi mal varlığı borcu yoktur.Borçlu artık tüzel kişiliktir, alacaklıların şirketin iflasını istemeleri durumunda şirketin varlık ve hakları paraya çevirilip şirket alacaklılarına alacakları kadar dağıtılır ve şirket tasfiye olur.

-Anonim Şirketlerin kapanışı tasfiye ile olur.Şirketin kapanış işleri yani tasfiyesi en az bir sene sürer.

-Anonim Şirket kurucu ortakları ve Yönetim Kurulu üyeleri zorunlu olarak Bağ-kur kapsamındadırlar.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemiyorlarsa kurucu ortak olmaları ve/veya yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri ile birlikte Bağ-kur kapsamında prim ödemek zorundadırlar.

-Vergi ve diğer yükümlülükleri

Şirket Kuruluşu için belirlenmesi gerekenler;

-Ortakların kimlerden oluşacağı,

-Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin kimlerden oluşacağı ve süresi,

-Şirketin dışarıya karşı temsilinin ne şekilde olacağı imzaların yetki derecelerinin belirlenmesi,

-Denetçinin kimlerden oluşacağı ve süresi belirlenmesi,

-Şirketin Sermayesinin ne olacağı,

-Ortakların belirlenen bu sermayedeki paylarının ne olacağı,

-Şirketin ünvanı,

-Şirketin kuruluş amacı ve hangi işleri yapacağı,

-Şirketin merkez adresi ve düşünülüyor ise şube adresleri,

-Şirketin yapmayı düşündüğü işlerin; ilçe belediyesi tarafından uygunluğunun tesbiti,

-Şirket kuruluşu ile birlikte işci çalıştırılıp çalıştırılmayacağı

Bunlar belirlendikten sonra hazırlanması gereken evraklar;

-Ortakların 5 adet resimli Nufus Sureti ve İkametgah belgesi

-Ortakların 2 adet resmi

-Ortakların Vergi Kimlik numaraları

-İmzaya yetkili ortakların Noterden Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben imza beyanları

-Merkezin ve varsa şubelerin Kira Kontratları

-Şirket kuruluşu için verilecek vekaletname

hazırlanması gereken evraklardır.

Kurucu ortak olarak bunları bilmeniz ve hazırlamanız minumum düzeyde gereklidir,ancak işlemleri merak ediyorsanız

Yani;

Dahasını merak ediyorsanız tıklayın